Assertivitat

L'assertivitat es defineix com aquella habilitat personal que esn permet expressar sentiments, opinions i pensaments en el moment oportú, de la manera adequada, defensant drets propies i sense negar o desconsiderar els drets dels altres.
Suposo que en certa mesura, un comportament assertiu porta implicit la defensa dels drets propies i alhora els drets personals dels altres, de forma i manera que hem de reconèixer aquests drets per apendre a reclamar-los, defensar-los i respectar-los en els altres. Clarament hem de començar per reclamar-nos a nosaltres mateixos uns drets, els quals sovint els solen desconèixer o desconsiderar. Jo crec, que entre molts altres, tenim dret a canviar d'opinió i d'idees, dret a pendre les nostres propies decisions, a comentre errors i, per tant, a decidir tot i que t'equivoquis, dret a ser tractat amb respecte, a dir NO i no sentir-te'n culpable...i un llarg etc...